s images and subtitles

UA TSWV YIM ZOO RAU LUB NTIAJTEB. NWS TAU PUB RAU NWS NWS, PW, NWS TAU RAU NWS PAUB, PAWG, ZOO SAIB. PHEM. YUAV UA LI NO Yog hais tias peb yuav tsum muaj nyob rau hauv daim ntawv me Yog li yog hais tias peb yuav tsum tau hloov kho me ntsis, STEVE YUAV UA RAU COV KHOOM NOJ HLOOV TSHIAB, STEVE YUAV UA LI CAS RAU COV LUS CEEB TOOM NO, UA LI CAS HAIS LI CAS PEB UA LI, UA LI CAS YUAV TSUM TAU TXAIS ZOO LI. SAIB ZOO LI CAS. UA TSAUG. UA TSAUG. >> UA TSAUG NTAU, >> UA TSAUG NTAU HEEV, MR. LUS THOV, THIAB THOV PUB RAU KUV MR. UA TIV THAIV, THIAB THOV KAWG MUAB LOS UA NTEJ KUV XAV TAU THOV UA TSAUG HAIS KUV MAS xav ua tsaug ntau ntau McCONNELL RAU NWS MITCH McCONNELL RAU COV NEEG LEADERSHIP THIAB Kuv xav tau ib yam li nws LEADERSHIP THIAB KUV XAV HAIS LI CAS THOV UA TSAUG NTAU SCHUMER RAU LUB UA TSAUG RAU COV CHUCK SCHUMER RAU LUB TSWV YIM RAU COV NEEG HAUV LUB SIJ HAWM TXAUS SIAB RAU LUB CAIJ BIPARTISAN KEV PAB TXHAWB PEB TAU RAU HAUV COV NTAUB NTAWV NO THIAB QHOV COJ TAU RAU NTAUB NTAWV NO THIAB TUS TXUJ CI SENATORS, OB LEEJ TXHEEM THIAB SENATORS, OB LUB ROOJ SIB HWJ THIAB TXOJ CAI uas ua hauj lwm TIRELESSLY COV NTAUB NTAWV UAS UA HAUJLWM ZOO TSHAJ PLAWS LUB CEV KAWG TXHUA HNUB RAU TXHUA OV LUB SIJHAWM KAWG TXHUA HNUB RAU TXHUA TASK RAU. LUB TASK FORCE. TUS LUS HAIS TIAS HAIS TIAS KUV TAU TXAIS NTAU COV LUS HAIS TIAS HAIS TIAS KUV TAU TXAIS LOS NYOB RAU HAUV LBJ CHAW RAU LUB XEEM NYOB RAU HAUV LBJ KAWG RAU LUB SIJHAWM TXHUA HNUB THIAB PEB YUAV TSIS TAU HNUB TIM 5 HNUB THIAB PEB YUAV TSIS TAU TXAIS ZOO TSHAJ PLAWS NROG COV LWM YAM NYEEM NROG TUS NEEG TSIS TXAUS SIAB LOS NTAWM KEV LAWM TSIS TXAUS SIAB KEV TXHAUM CAI LOS NTAWM SENATE RAU ​​TIV THAIV NYIAJ TXIAG SENATE YUAV TSUM HLOOV AMERICAN COV NEEG UA HAUJ LWM THIAB AMERICAN KEV UA LAG LUAM HAUV COV NEEG UA HAUJLWM THIAB AMERICAN KEV LAG LUAM HAUV TEJ ZAUM NO. HAIV NEEG NO. TUS TUB LAWM CES NWS TAWM LOS LAWM Tam sim no muaj OUTLINED MUAJ NTAU LAWM TAB SIS LEEJ MUAB ME ZOO COV NO TAB SIS MUAB POJ NIAM KUV TXUJ CEM LOS TUAJ. MUS NRHIAV LUB CAI. AGAIN, ME HUV lag luam RETENTION ME AGAIN, ME HUV lag luam RETENTION LOANS, DAIM NO THIAJ TAU ROV LOS QIV, TUS NO YUAV them nqi 50% NTAWM TUS NEEG THEM NYIAJ THEM RAU HAUV 50% NTAWM COV PRIVATE THEM RAU HAUV KEV LAG LUAM ME LEEJ TWG YUAV TAU ME ME KEV UA LAG UA LUAJ PEB YUAV UA LI CAS THIAJ YUAV POM NYIAJ TAU DUA TAM SIM NTAWD UA COV NYIAJ THEM UAS YUAV TSUM TAU NYIAJ TXOJ CAI NTAWM SIB CAI TSO CAI RAU YOOJ YIM CAIJ NTUJ CEEB TSHEEJ UAS ntev lawv cov neeg ua haujlwm tuav haujlwm RAWS LI LAWV AS COV LEEJ TWG UA COV UA HAUJ LWM UA HAUJ LWM THIAB OV. UA HAUJ LWM THIAB OVERHEAD. THIAB COV NYIAJ PHEEJ YUAV PUB TAU ZOO THIAB COV NYIAJ YUAV COJ TAU PAUB RAU KAWG NTAWM LUB PERIOD AS ntev Thaum kawg ntawm tus neeg txhaum li ntev raws li lawv ua haujlwm UA HAUJ LWM. RAWS LI TUS NEEG UA HAUJLWM UA TWV TXUJ. COV NO YOG SBA LOANS TAB SIS NYEEM COV NO YOG SBA LOANS TAB SIS SAWV DAWS YUAV TAU SAIB XYOO TSHIAB YUAV TAU TXAIS LUB CAI TSHIAB TSO CAI LOS NTAWM TXHUA TXHUA TXHUA TUS TSO CAI MUS TXHUA TXHUA TXHUA TXHUA TXHUA LUB FDIC INSURED BANK UA TSIS UA RAU COV NO. FDIC INSURED BANK UA RAU KOJ. KUV POM ZOO KAWG NTAWM TOM QAB NO LEEJTWG KUV POM ZOO KAWG NTAWM TOM QAB NO LEEJTWG PEB YUAV MUAJ IB ZAUG PEB YUAV TAU LUB ZOS YOOJ YIM HAIS TIAS UA LI CAS YUAV UA LI CAS YUAV UA TAU TXHEEJ TXHEEM UA LI CAS YUAV UA LI CAS YUAV UA TAU THIAB YUAV TSUM NYOB HAUV LUB HNUB Tib Hnub. THIAB DISPERSED NYOB RAU HAUV HNUB. Yog li NO YUAV MUAJ IB YAM YOOJ YIM Yog li NO YUAV UA LI CAS HO HOM YEEJ MUS RAU TXOJ KEV TSHWM SIM ME ME SYSTEM YUAV TAU TXAIS COV NYIAJ MUS RAU ME NYUAM LAG LUAM. LAG LUAM NKAUS. RAU COMPANIES UAS TSIS TXAUS SIAB RAU COV NEEG TUAM TXHEEM TSIS TAM SIM NTAWD RAU QHOV, Peb muaj nyiaj txiag RAU QHOV UAS, PEB YUAV TAU TXAIS KEV PAB CUAM TXHEEJ TXHEEM LOS NTAWM TUS KHEEJ INCENTIVES RAU PROGRAM TXOG COV NYIAJ UA TSIS TAU LOS RAU QIB UA HAUJ LWM. QHIA UA HAUJ LWM. THIAB AS COV COJ COV SAID, PEB THIAB AS HAIS TIAS TUS TUB HAIS SAIB, PEB TAU TXAIS KEV TSO CAI TSIS TXAUS SIAB NYIAJ TXIAG TAU KEV PABCUAM TXIM RAU KEV UA HAUJLWM rau cov neeg uas tsis kam INSURANCE RAU ​​COV NEEG HO TSIS XEEM RAU TSIS TAS NRHO COV COV TXHEEJ TXHEEM OB THOV TXIM RAU OB LUB OB LUB PROGRAMS UAS YUAV TAU TUS NEEG RAU KOJ TSHAJ YUAV MUAJ ADMINISTERED KOJ RAU COV NEEG. LUB ROOB. PEB TSEEM MUAJ ECONOMIC TSEEM CEEB PEB TSEEM MUAJ NYIAJ TXIAS TEJ NYIAJ THEM NYIAJ THEM NYIAJ. THEM NYIAJ. COV PHOOJ YWG NO YUAV TAU LOS RAU HAUV COV LUS TSHAJ NOOG COV PHOOJ YWG NO YUAV TSUM RAU HAUV COV XEEM THEM NYIAJ RAU LUB CEV, LUB THEM NYIAJ THEM NYIAJ PEB LUB LIMTIAM, NCE NYIAJ THEM NYIAJ RAU HAUV COV NEEG YUAV TSUM TAU NYIAJ NYOB RAU HAUV COV NEEG YUAV TSUM TAU TXAIS HAIS TXIAV TXIM THIAB RAU COV UAS TUAJ SAIB THIAB RAU COV UAS TSIS TXHOB NTSEEG NWS, PEB YUAV TAU NWS TSIS TXHOB NWS, PEB YUAV TAU MUAB COV KOOMHAUM HAUV CHAW. SIB HLOOV HAUV LUB NTUJ. TREASURY YUAV MUAJ NTXIV TREASURY YUAV MUAJ LUB CAIJ TSOOM PHOOJ YWG. TSO CAI. VIM LI NWS YUAV TAU $ 500 dauslas uas PEB TUA TAU PEB MUAJ $ 500 daus las uas peb tuaj yeem siv tau ua haujlwm nrog kev ua haujlwm SIV LOS UA HAUJ LWM NROG TUS TSWV YIM CEEV CEEV RAU CEEV CEEV KEV PAB CUAM RAU XWM TXHEEJ KUB CEEV uas yuav tsim kom muaj rau ib qho UAS YUAV UA TAU RAU TXHEEJ TXHEEM PLAUB LAUS DLAAB NRAUG NYIAJ NTXIV TAU PLAUB QIB SIAB DOLLARS YOG YUAV TSUM TAU TSIM NYOG RAU AMERICAN YOG YUAV TSUM TAU RAU TUS TSWV YIM AMERICAN KEV UA LAG UA LUAM THIAB AMERICAN UA HAUJ LWM HAUV KEV LAG LUAM THIAB AMERICAN UA HAUJ LWM HAUV KEV PAB CUAM TSIS POM ZOO. IB YAM TSIS TXAUS SIAB. THAUM KAWG LUS CEEB TOOM THAUM KAWG TSAB NTAWV COG LUS COJ 100 TSWV YIM PAB RAU 100 NYEEM RAU TXOJ CAI RAU COV HOSPITALS THIAB $ 150 HAIS RAU HOSPITALS THIAB $ 150 BILLION RAU COV NEEG UAS HAIV NEEG TSHWJ XEEB COV PHOOJ YWG HAIS LUS HAIS TXOG CORONAVIRUS EXPENSES AS ZOO LI NO CORONAVIRUS EXPENSES AS ZOO LI AS ntau yam ntxiv. NTAU YAM NTXIV. MR. LUS TXWV, KUV TSEEM CEEB HEEV MR. UA TIV THAIV, KUV TSEEM CEEB HOM ZOO XAV UA NTEJ RAU KOJ THIAB UA TSAUG RAU KOJ THIAB LUB NQE NQE. NQE LOJ HEEV. KOJ HAIS ZOO KWV TIJ TAU RAU KOJ HAIS TAU RAU LWM YAM TAU TUAJ YEEM. Asmeskas. PEB TUAJ TXUJ CI LOS YEEJ COJ LOS PEB COJ LUB CAIJ LOS SIS COJ LOS UA RAU HNUB. HNUB. KOJ YUAV TAU KOJ COV LUS QHIA THIAB QUICK KOJ YUAV TAU KOJ COV LUS QHIA THIAB TXIAV TXIM SIAB RAU ntau cov teeb meem. KEV TXIAV TXIM RAU TUS KHEEJ muaj ntau. THIAB THEM NYIAJ, UA TSAUG RAU COV TXHUA TUS THIAB THEM NYIAJ, UA TSAUG RAU TXHUA YAM RAU LUB CEV BIPARTISAN UA ZOO. UAS ZOO BIPARTISAN UA HAUJ LWM. QHOV NO MUS YUAV LOS TXAUS NOV YOG MUS RAU TXUJ KEV PAB RAU COV NEEG UA HAUJ LWM RAU AMERICAN RAU PAB RAU COV NEEG UA HAUJ LWM RAU AMERICAN KEV NTXIV HLAU. KEV PAB NYIAJ NTAWM AMERICAN. TUS TUB LAWM HEEV LI TUS THAWJ COJ TSEEM YUAV TSUM HAIS TIAS CONGRESS YUAV TAU NTES HAIS TIAS HMOOB COJ YUAV TSUM HLOOV MUS RAU SAWV DAWS TAWM SWIFTLY LOS TIV THAIV HARD-UA HAUJ LWM AMERICANS THIAB HARD-UA HAUJ LWM AMERICANS THIAB KEV UA LAG LUAM RAU HAUV TSIS TXAUS SIAB COV LAG LUAM HAUV NO TSIS TXAUS SIAB RAU LWM HAIV NEEG.

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="1.102" dur="1.8"> UA TSWV YIM ZOO RAU LUB NTIAJTEB. NWS TAU PUB RAU NWS NWS, PW, >

< start="2.904" dur="0.833"> NWS TAU RAU NWS PAUB, PAWG, ZOO SAIB. >

< start="3.771" dur="2.101"> PHEM. YUAV UA LI NO Yog hais tias peb yuav tsum muaj nyob rau hauv daim ntawv me >

< start="5.906" dur="1.434"> Yog li yog hais tias peb yuav tsum tau hloov kho me ntsis, STEVE YUAV UA RAU COV KHOOM NOJ >

< start="7.341" dur="2.668"> HLOOV TSHIAB, STEVE YUAV UA LI CAS RAU COV LUS CEEB TOOM NO, UA LI CAS >

< start="10.011" dur="0.432"> HAIS LI CAS PEB UA LI, UA LI CAS YUAV TSUM TAU TXAIS ZOO LI. >

< start="10.445" dur="0.399"> SAIB ZOO LI CAS. UA TSAUG. >

< start="10.878" dur="1.668"> UA TSAUG. >> UA TSAUG NTAU, >

< start="12.547" dur="0.867"> >> UA TSAUG NTAU HEEV, MR. LUS THOV, THIAB THOV PUB RAU KUV >

< start="13.447" dur="2.102"> MR. UA TIV THAIV, THIAB THOV KAWG MUAB LOS UA NTEJ KUV XAV TAU THOV UA TSAUG >

< start="15.582" dur="1.768"> HAIS KUV MAS xav ua tsaug ntau ntau McCONNELL RAU NWS >

< start="17.352" dur="1.466"> MITCH McCONNELL RAU COV NEEG LEADERSHIP THIAB Kuv xav tau ib yam li nws >

< start="18.853" dur="2.668"> LEADERSHIP THIAB KUV XAV HAIS LI CAS THOV UA TSAUG NTAU SCHUMER RAU LUB >

< start="21.522" dur="1"> UA TSAUG RAU COV CHUCK SCHUMER RAU LUB TSWV YIM RAU COV NEEG HAUV LUB SIJ HAWM >

< start="22.523" dur="2.135"> TXAUS SIAB RAU LUB CAIJ BIPARTISAN KEV PAB TXHAWB PEB TAU RAU HAUV COV NTAUB NTAWV NO THIAB QHOV COJ >

< start="24.692" dur="1.835"> TAU RAU NTAUB NTAWV NO THIAB TUS TXUJ CI SENATORS, OB LEEJ TXHEEM THIAB >

< start="26.561" dur="2.101"> SENATORS, OB LUB ROOJ SIB HWJ THIAB TXOJ CAI uas ua hauj lwm TIRELESSLY >

< start="28.696" dur="2.035"> COV NTAUB NTAWV UAS UA HAUJLWM ZOO TSHAJ PLAWS LUB CEV KAWG TXHUA HNUB RAU TXHUA >

< start="30.765" dur="0.866"> OV LUB SIJHAWM KAWG TXHUA HNUB RAU TXHUA TASK RAU. >

< start="31.633" dur="1.5"> LUB TASK FORCE. TUS LUS HAIS TIAS HAIS TIAS KUV TAU TXAIS NTAU >

< start="33.134" dur="2.635"> COV LUS HAIS TIAS HAIS TIAS KUV TAU TXAIS LOS NYOB RAU HAUV LBJ CHAW RAU LUB XEEM >

< start="35.77" dur="2.001"> NYOB RAU HAUV LBJ KAWG RAU LUB SIJHAWM TXHUA HNUB THIAB PEB YUAV TSIS TAU >

< start="37.772" dur="2.802"> HNUB TIM 5 HNUB THIAB PEB YUAV TSIS TAU TXAIS ZOO TSHAJ PLAWS NROG COV >

< start="40.575" dur="2.968"> LWM YAM NYEEM NROG TUS NEEG TSIS TXAUS SIAB LOS NTAWM KEV LAWM >

< start="43.545" dur="1.133"> TSIS TXAUS SIAB KEV TXHAUM CAI LOS NTAWM SENATE RAU ​​TIV THAIV NYIAJ TXIAG >

< start="44.712" dur="1.134"> SENATE YUAV TSUM HLOOV AMERICAN COV NEEG UA HAUJ LWM THIAB AMERICAN KEV UA LAG LUAM HAUV >

< start="45.88" dur="0.7"> COV NEEG UA HAUJLWM THIAB AMERICAN KEV LAG LUAM HAUV TEJ ZAUM NO. >

< start="46.581" dur="1.801"> HAIV NEEG NO. TUS TUB LAWM CES NWS TAWM LOS LAWM >

< start="48.416" dur="2.068"> Tam sim no muaj OUTLINED MUAJ NTAU LAWM TAB SIS LEEJ MUAB ME ZOO >

< start="50.485" dur="1.567"> COV NO TAB SIS MUAB POJ NIAM KUV TXUJ CEM LOS TUAJ. >

< start="52.086" dur="1.701"> MUS NRHIAV LUB CAI. AGAIN, ME HUV lag luam RETENTION ME >

< start="53.821" dur="1.801"> AGAIN, ME HUV lag luam RETENTION LOANS, DAIM NO THIAJ TAU ROV LOS >

< start="55.657" dur="3.302"> QIV, TUS NO YUAV them nqi 50% NTAWM TUS NEEG THEM NYIAJ THEM RAU HAUV >

< start="58.96" dur="2.101"> 50% NTAWM COV PRIVATE THEM RAU HAUV KEV LAG LUAM ME LEEJ TWG YUAV TAU >

< start="61.062" dur="3.002"> ME ME KEV UA LAG UA LUAJ PEB YUAV UA LI CAS THIAJ YUAV POM NYIAJ TAU DUA >

< start="64.065" dur="1.434"> TAM SIM NTAWD UA COV NYIAJ THEM UAS YUAV TSUM TAU NYIAJ TXOJ CAI NTAWM SIB CAI >

< start="65.5" dur="2.702"> TSO CAI RAU YOOJ YIM CAIJ NTUJ CEEB TSHEEJ UAS ntev lawv cov neeg ua haujlwm tuav haujlwm >

< start="68.203" dur="2.101"> RAWS LI LAWV AS COV LEEJ TWG UA COV UA HAUJ LWM UA HAUJ LWM THIAB OV. >

< start="70.338" dur="1.801"> UA HAUJ LWM THIAB OVERHEAD. THIAB COV NYIAJ PHEEJ YUAV PUB TAU ZOO >

< start="72.173" dur="1.734"> THIAB COV NYIAJ YUAV COJ TAU PAUB RAU KAWG NTAWM LUB PERIOD AS ntev >

< start="73.908" dur="3.402"> Thaum kawg ntawm tus neeg txhaum li ntev raws li lawv ua haujlwm UA HAUJ LWM. >

< start="77.312" dur="2.969"> RAWS LI TUS NEEG UA HAUJLWM UA TWV TXUJ. COV NO YOG SBA LOANS TAB SIS NYEEM >

< start="80.282" dur="1.834"> COV NO YOG SBA LOANS TAB SIS SAWV DAWS YUAV TAU SAIB XYOO TSHIAB >

< start="82.117" dur="1.901"> YUAV TAU TXAIS LUB CAI TSHIAB TSO CAI LOS NTAWM TXHUA TXHUA TXHUA TUS >

< start="84.019" dur="1.8"> TSO CAI MUS TXHUA TXHUA TXHUA TXHUA TXHUA LUB FDIC INSURED BANK UA TSIS UA RAU COV NO. >

< start="85.821" dur="1.766"> FDIC INSURED BANK UA RAU KOJ. KUV POM ZOO KAWG NTAWM TOM QAB NO LEEJTWG >

< start="87.589" dur="2.501"> KUV POM ZOO KAWG NTAWM TOM QAB NO LEEJTWG PEB YUAV MUAJ IB ZAUG >

< start="90.092" dur="1.7"> PEB YUAV TAU LUB ZOS YOOJ YIM HAIS TIAS UA LI CAS YUAV UA LI CAS YUAV UA TAU >

< start="91.793" dur="2.702"> TXHEEJ TXHEEM UA LI CAS YUAV UA LI CAS YUAV UA TAU THIAB YUAV TSUM NYOB HAUV LUB HNUB Tib Hnub. >

< start="94.496" dur="2.702"> THIAB DISPERSED NYOB RAU HAUV HNUB. Yog li NO YUAV MUAJ IB YAM YOOJ YIM >

< start="97.199" dur="2.701"> Yog li NO YUAV UA LI CAS HO HOM YEEJ MUS RAU TXOJ KEV TSHWM SIM ME ME >

< start="99.902" dur="1.132"> SYSTEM YUAV TAU TXAIS COV NYIAJ MUS RAU ME NYUAM LAG LUAM. >

< start="101.036" dur="2.401"> LAG LUAM NKAUS. RAU COMPANIES UAS TSIS TXAUS SIAB >

< start="103.438" dur="4.303"> RAU COV NEEG TUAM TXHEEM TSIS TAM SIM NTAWD RAU QHOV, Peb muaj nyiaj txiag >

< start="107.743" dur="2.401"> RAU QHOV UAS, PEB YUAV TAU TXAIS KEV PAB CUAM TXHEEJ TXHEEM LOS NTAWM TUS KHEEJ INCENTIVES RAU >

< start="110.145" dur="1.067"> PROGRAM TXOG COV NYIAJ UA TSIS TAU LOS RAU QIB UA HAUJ LWM. >

< start="111.213" dur="1.233"> QHIA UA HAUJ LWM. THIAB AS COV COJ COV SAID, PEB >

< start="112.481" dur="1.733"> THIAB AS HAIS TIAS TUS TUB HAIS SAIB, PEB TAU TXAIS KEV TSO CAI TSIS TXAUS SIAB >

< start="114.249" dur="1.267"> NYIAJ TXIAG TAU KEV PABCUAM TXIM RAU KEV UA HAUJLWM rau cov neeg uas tsis kam >

< start="115.517" dur="1.3"> INSURANCE RAU ​​COV NEEG HO TSIS XEEM RAU TSIS TAS NRHO COV COV TXHEEJ TXHEEM OB >

< start="116.818" dur="2.001"> THOV TXIM RAU OB LUB OB LUB PROGRAMS UAS YUAV TAU TUS NEEG RAU KOJ TSHAJ >

< start="118.82" dur="1.133"> YUAV MUAJ ADMINISTERED KOJ RAU COV NEEG. >

< start="119.955" dur="3.269"> LUB ROOB. PEB TSEEM MUAJ ECONOMIC TSEEM CEEB >

< start="123.225" dur="0.333"> PEB TSEEM MUAJ NYIAJ TXIAS TEJ NYIAJ THEM NYIAJ THEM NYIAJ. >

< start="123.592" dur="1.867"> THEM NYIAJ. COV PHOOJ YWG NO YUAV TAU LOS RAU HAUV COV LUS TSHAJ NOOG >

< start="125.461" dur="1.533"> COV PHOOJ YWG NO YUAV TSUM RAU HAUV COV XEEM THEM NYIAJ RAU LUB CEV, LUB THEM NYIAJ THEM NYIAJ >

< start="127.029" dur="2.835"> PEB LUB LIMTIAM, NCE NYIAJ THEM NYIAJ RAU HAUV COV NEEG YUAV TSUM TAU NYIAJ >

< start="129.899" dur="1.233"> NYOB RAU HAUV COV NEEG YUAV TSUM TAU TXAIS HAIS TXIAV TXIM THIAB RAU COV UAS >

< start="131.166" dur="1.868"> TUAJ SAIB THIAB RAU COV UAS TSIS TXHOB NTSEEG NWS, PEB YUAV TAU NWS >

< start="133.035" dur="3.836"> TSIS TXHOB NWS, PEB YUAV TAU MUAB COV KOOMHAUM HAUV CHAW. >

< start="136.872" dur="1.701"> SIB HLOOV HAUV LUB NTUJ. TREASURY YUAV MUAJ NTXIV >

< start="138.574" dur="0.399"> TREASURY YUAV MUAJ LUB CAIJ TSOOM PHOOJ YWG. >

< start="138.974" dur="2.168"> TSO CAI. VIM LI NWS YUAV TAU $ 500 dauslas uas PEB TUA TAU >

< start="141.143" dur="1.834"> PEB MUAJ $ 500 daus las uas peb tuaj yeem siv tau ua haujlwm nrog kev ua haujlwm >

< start="143.012" dur="2.367"> SIV LOS UA HAUJ LWM NROG TUS TSWV YIM CEEV CEEV RAU CEEV CEEV >

< start="145.381" dur="2.001"> KEV PAB CUAM RAU XWM TXHEEJ KUB CEEV uas yuav tsim kom muaj rau ib qho >

< start="147.383" dur="1.267"> UAS YUAV UA TAU RAU TXHEEJ TXHEEM PLAUB LAUS DLAAB NRAUG >

< start="148.684" dur="2.568"> NYIAJ NTXIV TAU PLAUB QIB SIAB DOLLARS YOG YUAV TSUM TAU TSIM NYOG RAU AMERICAN >

< start="151.253" dur="2.134"> YOG YUAV TSUM TAU RAU TUS TSWV YIM AMERICAN KEV UA LAG UA LUAM THIAB AMERICAN UA HAUJ LWM HAUV >

< start="153.389" dur="2.501"> KEV LAG LUAM THIAB AMERICAN UA HAUJ LWM HAUV KEV PAB CUAM TSIS POM ZOO. >

< start="155.925" dur="1.533"> IB YAM TSIS TXAUS SIAB. THAUM KAWG LUS CEEB TOOM >

< start="157.493" dur="2.001"> THAUM KAWG TSAB NTAWV COG LUS COJ 100 TSWV YIM PAB RAU >

< start="159.495" dur="2.268"> 100 NYEEM RAU TXOJ CAI RAU COV HOSPITALS THIAB $ 150 HAIS RAU >

< start="161.764" dur="2.401"> HOSPITALS THIAB $ 150 BILLION RAU COV NEEG UAS HAIV NEEG TSHWJ XEEB >

< start="164.166" dur="1.3"> COV PHOOJ YWG HAIS LUS HAIS TXOG CORONAVIRUS EXPENSES AS ZOO LI NO >

< start="165.467" dur="1.234"> CORONAVIRUS EXPENSES AS ZOO LI AS ntau yam ntxiv. >

< start="166.735" dur="1.835"> NTAU YAM NTXIV. MR. LUS TXWV, KUV TSEEM CEEB HEEV >

< start="168.604" dur="2.101"> MR. UA TIV THAIV, KUV TSEEM CEEB HOM ZOO XAV UA NTEJ RAU KOJ THIAB >

< start="170.706" dur="0.466"> UA TSAUG RAU KOJ THIAB LUB NQE NQE. >

< start="171.173" dur="1.234"> NQE LOJ HEEV. KOJ HAIS ZOO KWV TIJ TAU RAU >

< start="172.408" dur="0.266"> KOJ HAIS TAU RAU LWM YAM TAU TUAJ YEEM. >

< start="172.675" dur="1.834"> Asmeskas. PEB TUAJ TXUJ CI LOS YEEJ COJ LOS >

< start="174.51" dur="0.6"> PEB COJ LUB CAIJ LOS SIS COJ LOS UA RAU HNUB. >

< start="175.111" dur="2.201"> HNUB. KOJ YUAV TAU KOJ COV LUS QHIA THIAB QUICK >

< start="177.313" dur="1.6"> KOJ YUAV TAU KOJ COV LUS QHIA THIAB TXIAV TXIM SIAB RAU ntau cov teeb meem. >

< start="178.948" dur="1.8"> KEV TXIAV TXIM RAU TUS KHEEJ muaj ntau. THIAB THEM NYIAJ, UA TSAUG RAU COV TXHUA TUS >

< start="180.783" dur="2.301"> THIAB THEM NYIAJ, UA TSAUG RAU TXHUA YAM RAU LUB CEV BIPARTISAN UA ZOO. >

< start="183.085" dur="1.334"> UAS ZOO BIPARTISAN UA HAUJ LWM. QHOV NO MUS YUAV LOS TXAUS >

< start="184.453" dur="2.302"> NOV YOG MUS RAU TXUJ KEV PAB RAU COV NEEG UA HAUJ LWM RAU AMERICAN RAU >

< start="186.789" dur="0.9"> PAB RAU COV NEEG UA HAUJ LWM RAU AMERICAN KEV NTXIV HLAU. >

< start="187.69" dur="1.934"> KEV PAB NYIAJ NTAWM AMERICAN. TUS TUB LAWM HEEV LI >

< start="189.625" dur="1.401"> TUS THAWJ COJ TSEEM YUAV TSUM HAIS TIAS CONGRESS YUAV TAU >

< start="191.06" dur="2.268"> NTES HAIS TIAS HMOOB COJ YUAV TSUM HLOOV MUS RAU SAWV DAWS >

< start="193.329" dur="0.666"> TAWM SWIFTLY LOS TIV THAIV HARD-UA HAUJ LWM AMERICANS THIAB >

< start="194.03" dur="1.7"> HARD-UA HAUJ LWM AMERICANS THIAB KEV UA LAG LUAM RAU HAUV TSIS TXAUS SIAB >

< start="195.765" dur="0.166"> COV LAG LUAM HAUV NO TSIS TXAUS SIAB RAU LWM HAIV NEEG. >